1. Usługa Programu Partnerskiego jest świadczona przez TRAVEL CARE KONRAD RADZIKOWSKI wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Włodarzewska 55F/L3, 02-384 Warszawa, NIP: 5370014020, REGON: 030330270, adres poczty elektronicznej: info@ohhira.pl, numer telefonu: 48 22 824 08 84
 2. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Dr.OHHIRA®.
 3. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego.
 4. Udział w Programie Partnerskim wymaga założenia konta Partnera w sklepie oraz akceptację regulaminu.
 5. Dr.OHHIRA zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera do programu oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.
 6. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner promuje produkty Dr.OHHIRA® poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej materiałów promocyjnych oraz linków partnerskich do sklepu Dr.OHHIRA.
 7. W ramach Panelu Partnera, Dr.OHHIRA® udostępnia statystyki Programu Partnerskiego, m.in. odwiedziny z linków partnerskich i prowizje, które są podstawą rozliczeń pomiędzy Dr.OHHIRA a Partnerem.
 8. Po zakupie produktów Dr.OHHIRA® przez poleconego Klienta przez link partnerski, Partnerowi zostanie naliczona prowizja.
 9. Po zakupie produktów Dr.OHHIRA® przez poleconego Klienta, Klient zostanie przypisany do Partnera, a Partner otrzyma dodatkowe wynagrodzenie przy każdym następnym zakupie tego Klienta.
 10. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:
  1. Klient zarejestrował się lub złożył zamówienie w serwisie Dr.OHHIRA® przed przystąpieniem Partnera do Programu Partnerskiego.
  2. Klient wcześniej kliknął link partnerski innego Partnera.
  3. Klient zwróci Produkt.
 11. Wysokość prowizji za polecenie Klienta oraz jego kolejne zakupy jest określona w Panelu Partnera.
  1. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przy rozpoczęciu współpracy. Ewentualna zmiana wysokości prowizji musi być zaakceptowana przez Partnera i Dr.OHHIRA.
  2. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Produktu i zmieniana bez uprzedniego informowania Partnera.
 12. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane w ramach konta i są dostępne w Panelu Partnera. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty to 100 zł netto.
  1. Ze względu na politykę zwrotów, która zapewnia klientom 14 dni na zwrot produktów i otrzymanie pełnego zwrotu kosztów, prowizje będą wypłacane z miesięcznym opóźnieniem względem faktycznej sprzedaży. Na przykład, za sprzedaż realizowaną w styczniu, Partner wystawi fakturę w marcu.
 13. Zestawienie prowizji przygotowane przez Dr.OHHIRA® będzie jedyną podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi.
 14. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi w ciągu 14 [czternastu] dni od przesłania zgłoszenia chęci wypłaty prowizji na email do sklepu Dr.OHHIRA® . Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym lub na konto PayPal.
 15. Partner, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązuje się do wystawienia faktury.
 16. Partner, który jest osobą fizyczną nie ma obowiązku wystawiania faktury. Partner odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym zgodnie ze swoją rezydencją podatkową.
 17. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Partnerskim prowizje zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone bez względu na ich wysokość.
 18. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego Partner może zgłosić przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Dr.OHHIRA®
 19. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 [czternastu] dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 20. Dr.OHHIRA® zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej 14 [czternaście] dni przed tym faktem na adres e-mail podany w koncie Partnera. Dr.OHHIRA® zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
 21. W przypadku zakończenia Programu Partnerskiego, Dr.OHHIRA® zsumuje zgromadzone prowizje na dzień tego faktu oraz wypłaci je bez względu na ich wysokość.
 22. Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.
 23. Partner zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskiwanymi prowizjami, w szczególności dotyczy to, ale nie ogranicza się do:
  1. niezakładania dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji,
  2. niezakładania fikcyjnych kont Klientów w celu uzyskania prowizji,
  3. wprowadzania Klientów w błąd odnośnie produktów Dr.OHHIRA®,
  4. stosowania reklam w wyszukiwarkach internetowych z wykorzystaniem nazwy Dr.OHHIRA® (także w zmienionej formie lub z błędami) lub nazw produktów Dr.OHHIRA®,
  5. oferowania nagród lub zwrotów (cash back) polecanym Klientom,
  6. oferowania kuponów rabatowych lub sugerowania otrzymania kuponu lub zniżek poprzez skorzystanie z polecenia Partnera,
  7. manipulowania cookies (cookie stuffing) w celu uzyskania prowizji, gdy użytkownik faktycznie nie kliknął w link Partnera,
  8. używania nazwy Dr.OHHIRA (także w zmienionej formie lub z błędami) w nazwach domen. Wszelkie takie działania będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych prowizji.
 24. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu Partnerskiego, Dr.OHHIRA® będzie informował Partnera na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 25. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dr.OHHIRA® w celu realizacji Programu Partnerskiego. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego wysyłanych przez Dr.OHHIRA® na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 26. Dr.OHHIRA® nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Dr.OHHIRA® nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.

WYPŁATY PROWIZJI:

Jeśli Twoja suma niewypłaconych prowizji wynosi co najmniej 100 zł i to Twoja pierwsza wypłata w tym miesiącu, możesz zlecić wypłatę prowizji.

Jeśli zrealizujesz wypłatę jako osoba fizyczna, w pełni odpowiadasz za rozliczenie takiego przychodu z urzędem skarbowym. Nie otrzymasz od nas żadnej umowy, ani innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tego przychodu. Możesz użyć serwisu usme.eu do wystawienia faktury na nasze dane. Możesz użyć serwisu useme.com do wystawienia faktury na nasze dane.

Dane do faktury:
TRAVEL CARE KONRAD RADZIKOWSKI
ul. Włodarzewska 55F/L3, 02-384 Warszawa,
NIP: 5370014020
Preferowany tytuł faktury:
„Usługi doradcze za miesiąc MM.RRRR”

Termin płatności: 14 dni