You are currently viewing REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

 

 

 

 • WYGRAJ KURACJE KOLAGENOWĄ Dr.Ohhira®

 

 

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Travel Care, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 7 grudnia 2021 r. o godz. 17:00, a kończy się dnia 19 grudnia 2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  1. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  1. zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  1. posiada konto w serwisie Facebook
  1. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są członkowie najbliższej rodziny Organizatora.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na w serwisie Facebook komentarz pod postem konkursowym, odpowiedź na pytanie – dlaczego właśnie Tobie przyda się nasza kuracja i oznacz w komentarzu osobę, która także doceniłaby jej zalety (dalej: Zadanie Konkursowe).
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 7. Uczestnik może wziąć udział niniejszym w Konkursie raz.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  1. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Facebook;
  1. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
  1. naruszają regulamin serwisu Facebook;
  1. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§3. Nagroda i wyłonienie Zwycięzcy

 1. Po zakończeniu Konkursu, Organizator dokona oceny przesłanych przez Uczestników odpowiedzi i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykona Zadanie Konkursowe pod kątem atrakcyjności i oryginalności. Organizator wyłoni 2 (słownie: dwóch) Zwycięzców. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 2. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci rocznej  kuracji kolagenowej Dr.Ohhira® – przedmiot widoczny na stronie ohhira.pl w zakładce https://www.ohhira.pl/product/dr-ohhira-kolagen-box/. Wartość każdej nagrody wynosi 900 zł.
 3. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 4. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu  20 grudnia 2021 r.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nicku Zwycięzcy wskazującego nazwę profilu w profilu Organizatora w serwisie Facebook dnia 19 grudnia 2021 r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. Informacja ukaże się także w relacji w serwisie Facebook.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę jest odpowiedź na wiadomość prywatną Organizatora o wygranej i przekazanie informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu komórkowego oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora
 7. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz. W przypadku nieodebrania Nagrody Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną ani inną nagrodę.

§4. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail info@ohhira.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail info@ohhira.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 5. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs na Instagramie Wygraj kuracje kolagenową Dr.Ohhira®” na adres e-mail info@ohhira.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu .
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2021 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://www.ohhira.pl/regulamin-konkursu/
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

.

.

Dodaj komentarz